Trond Helleland, her under Hallingdalskonferansen 2020, slaktar forslaget og grunngejvinga for å splitte fellesprosjktet Ringeriksbane/E16.

Kallar Nygårds forslag totalt uakseptabelt: – Han må stoppast

Trond Helleland (H) er ikkje nådig over Jon-Ivar Nygårds forslag om å splitte Ringeriksbanen og E16.

– Eg er rysta over mangelen på faglegheit og kvalitetssikring av forslaget til samferdselsministeren, seier Helleland til Hallingdølen.

Statsråden meiner fordelen med fellesprosjektet er mindre enn antatt, men har ikkje lagt fram tal på dette. Nygård vil overføre Ringeriksbanen frå Nye Veier ti Bane NOR og slik splitte utbyggingsprosjektet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Korrespondanse mellom Nye Veier og Samferdselsdepartementet fortel derimot at fagmiljøet har frårådd eit slikt grep og at det vil føre til store ekstra kostnader. Det har ikkje samferdselsministeren sagt noko om.

Hallingdølen kjenner til innhaldet i korrespondansen som i departementet er unndrege offentlegheit. Fredag ombestemte departementet seg og gav innsyn i dokumenta.

Les også
Avsløring: Nygård spurte og fekk svar - store ekstra kostnader ved å splitte veg og jernbane
Her er Jon-Ivar Nygårds kommentar til artikkelen i Hallingdølen

Situasjonen i Europa med energikrise og krig, samt fare for overoppheting i norsk økonomi med stigende rente og økte kostnader har konsekvenser for samferdselsbudsjettet. Det økonomiske handlingsrommet i dag og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg i årene fremover, gjør det umulig å starte opp et så stort prosjekt som Fellesprosjektet er og samtidig sikre en ansvarlig profil på samferdselsbudsjettet i årene fremover. Dersom regjeringen hadde foreslått å videreføre Fellesprosjektet i 2023, ville det lagt store føringer for handlingsrommet i budsjettet i lang tid og sannsynligvis ført til at andre prosjekter og tilbudsforbedringer måtte vike. Det er ikke startet opp noen store prosjekter på jernbanesiden i 2023, og regjeringen vil legge frem en ny Nasjonal transportplan våren 2024.

Når Fellesprosjektet stanses, innebærer det at utvikling av vei og bane føres tilbake til Bane NOR og Nye Veiers ordinære porteføljer, slik samler vi det begrensede jernbanefaglige miljøet i Norge. De to organisasjonene skal jobbe videre med å finne de beste og mest samfunnsøkonomiske løsningene gjennom porteføljestyringssystemet gitt de endrede forutsetningene. Bane NOR og Nye veier skal gjennom å bruke porteføljeverktøyet sikre at vi utvikler de beste bane- og veiprosjektene som gir mest nytte for samfunnet. Innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har til rådighet i dag, er dette den beste fremgangsmåten vi har for å møte det regionale og nasjonale transportbehovet.

Det var i sin tid mange gode grunner til at man valgte grepet med å planlegge E16 og Ringeriksbanen som et fellesprosjekt og som statlig plan i 2015. Blant annet tilsa tidligere erfaringer med fellesprosjektet langs Dovrebanen at et fellesprosjekt kunne gi muligheter for integrering og optimalisering av løsninger, et planmessig helhetsbilde for stat og kommuner, samt noen færre praktiske utfordringer, blant annet for massehåndtering. I et miljøperspektiv vurderte man at en felles trasé og ett stort inngrep i naturen ville gi færre ulemper enn to separate store inngrep. Når Fellesprosjektet stanses, må virksomhetene gjøre vurderinger av hva det betyr for den vedtatte kommunedelplanen, samt hvordan de nevnte hensyn kan balanseres mot samfunnsøkonomisk nytte når man går videre med utviklingen av prosjektene. Arbeidet som er gjort i Nye Veier med hensyn til potensial for optimalisering knyttet til nytte og kostnad, tyder på at de rent faglige utsiktene til å utvikle et nyttig og lønnsomt veiprosjekt er gode, mens kostnadene knyttet til Ringeriksbanen gjør at jernbanen har en lengre vei å gå. Med regjeringens grep flyttes vei- og jernbaneprosjektet tilbake til porteføljene og må prioriteres opp mot andre prosjekter.»

– Må stoppast

Trond Helleland sit i samferdselskomiteen på Stortinget og følgjer arbeidet med Ringeriksbanen tett. No er han rysta over forslaget og mangelen på faglegheit frå samferdselsministeren.

– Nye Veier har klart å spare 5,8 milliardar kroner i fellesprosjektet. Det ser statsråden glatt bort frå. Han er meir opptatt av å øydelegge eit prosjekt som er klart til å realiserast. Det er totalt uakseptabelt, seier Helleland.

Han kallar det som skjer for «eit politisk røvartokt han aldri før har vore borti».

– Han må stoppast, seier Helleland.

Les også
Reagerer sterkt: – Kan ikkje skjøne anna enn at Stortinget er ført bak lyset
Les også
Hallingdølen stilte Nygård fire konkrete spørsmål - svara ikkje på nokon av dei

Overraska

Høgre-politikaren har sjølv stilt spørsmål til Nygård i Stortinget, men slit med å få konkrete svar. På spørsmål om han er overraska over det som er kome fram i Hallingdølen svarar Helleland slik:

Artikkelen held fram under annonsen.

– Eg er overraska over at statsråden har så dårlege eller mangelfulle svar på så gode spørsmål.

Helleland meiner å vera kjent med at alle fagmiljø frårår splitting av fellesprosjektet, og han er lite fornøgd med måten Nygård svarar når han får spørsmål i Stortinget.

Les også
Følgjer opp med nye spørsmål i Stortinget: – Me må få alle svar på bordet i denne saka

– Eit generelt svar på det som skjer i Ukraina og behovet for å ikkje bruke pengar på grunn av inflasjon held ikkje. Dette er ikkje snakk om løyvingar i 2023, men at ein kan halde prosessen i gang og kanskje kunne starte i 2024. I staden brukar samferdselsministeren året på å øydelegge det som er jobba med i 10 år, og som vil øydelegge for Hallingdal i fleire tiår framover, seier Helleland.

Ventar på Høgre-budsjett

Han håpar ikkje Stortinget vil akseptere det han opplever som ei elendig innstilling utan faglege grunngjevingar.

Høgre var under Solberg-regjeringa sentral då Ringeriksbanen vart lyfta over som eit fellesprosjekt i Nye Veier. Kva Høgre sine planar for Ringeriksbanen og andre samferdselsinvesteringar er blir fyrst kjent når partiet legg fram sitt alternative budsjett i midten av november.

SV la fram sitt alternative budsjett fredag, der partiet går inn for å behalde Ringeriksporteføljen som eit fellesprosjekt.

Les også
Ny Gude på marknaden - denne gongen held det ikkje med 800.000 ...
Les også
Fryktar kyrkjer må stenge i vinter: – Eg vil understreke ansvaret kommunen har for å sikre at kyrkjerommet kan nyttast
Les også
Alvorleg svikt i eldreomsorga: – Me vart skremde då me såg kor alvorleg det var