Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) under Stortingets spørjetime. Her saman med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.v.).

Avsløring: Nygård spurte og fekk svar - store ekstra kostnader ved å splitte veg og jernbane

Dokument unndrege offentleg innsyn syner at Nye Veier har frårådd Jon-Ivar Nygård (Ap) å splitte fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Forklaringa til Nye Veiers konklusjon er enkel: Blir prosjektet delt, vil Ringeriksbanen miste synergiane som ligg i fellesprosjektet. Ei løysing der E16 blir bygd, mens Ringeriksbanen blir utsett til eit seinare tidspunkt, vil føre til store, ekstra kostnader.

Dette er opplysningar som er kome fram i brevveksling mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier i perioden 6. april - 16. juni, og opplysningar som Nygård ikkje har formidla vidare i Stortinget.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vart frårådd

Hallingdølen kan i dag gjengi deler av innhaldet i denne korrespondansen. Dokumenta er unndregne offentlegheit, men Hallingdølen kjenner til innhaldet.

Korrespondansen er interessant fordi samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i samband med budsjettframlegginga i oktober foreslo å overføre Ringeriksbanen frå Nye Veier til Bane NOR, og slik splitte veg- og baneprosjektet.

Altså den løysinga som Nye Veier har frårådd og som i sum vil bli dyrare og ha fleire til dels store ulemper.

Les også
No har Nygård svara om Ringeriksbanen - har ingen tal å legge fram

Jon-Ivar Nygård har i media og i Stortinget grunngjeve grepet sitt med at fordelen med å bygge veg og bane saman er mindre enn antatt. Til Hallingdølen har Nygård stadfesta at han her ikkje byggjer på nokon «spesifikk gjennomgang», men at samfunnsnytta «ikkje viser seg å vera like fordelaktig som ein hadde håpt».

Heller ikkje til den siste grunngjevinga legg statsråden fram tal.

Fakta om Ringeriksbanen og E16

* 40 km ny jernbane frå Sandvika i Bærum til Hønefoss, inkludert 23 km tunnel gjennom Sollihøgda

* 25 km motorveg frå Skaret til Hønefoss

* Jernbanestasjon på Sundvollen

* Ombygging av Hønefoss stasjon

* Parallelt løp for jernbane og veg frå Vik i Hole til Hønefoss (tre kilometer)

* Vegbru og jernbanebru over Kroksund

* Vegkryss ved Elstangen (Hole), Styggdalen og Ve (Hønefoss)

Berre veg, ingen jernbane

Korrespondansen mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier gir derimot meir innsikt i innsparingar og kostnader.

Hallingdølen har bede om innsyn i dokumenta og argumentert med meiroffentlegheit, men departementet har avslått kravet og vist til paragraf 15 i offentlegheitslova, dokument som del av intern saksførebuing.

Artikkelen held fram under annonsen.

Hallingdølen kjenner likevel innhaldet i dokumenta.

Nye Veier fekk 6. april i år brev frå Samferdselsdepartementet der selskapet fekk i oppdrag å vurdere om E16-strekninga mellom Skaret og Hønefoss via Høgkastet kan byggast som eit reint vegprosjekt. I dette omtalte alternativet blir Ringeriksbanen skrinlagt.

I svarbrevet 15. juni understrekar Nye Veier at selskapet har identifisert kostnadsreduksjonar på bortimot 6 milliardar kroner i fellesprosjektet sidan dei overtok ansvaret. Nye Veier har derfor blitt endå meir sikker på at Ringeriksporteføljen kan bli realisert innanfor eksisterande økonomiske rammer.

Til det konkrete spørsmålet om å vurdere Skaret-Hønefoss som eit reint vegprosjekt, svarar Nye Veier at vegen er klart rimelegare å bygge enn Ringeriksbanen, og vil derfor ha større samfunnsøkonomisk nytte.

Men dersom målet også er å bygge Ringeriksbanen, vil reknestykket bli eit anna.

Blir Ringeriksporteføljen splitta, ved å bygge veg fyrst og bane seinare, blir det store ekstra kostnader, kjem det fram i korrespondanse mellom Nye Veier og Samferdselsdepartementet.

Store ekstra kostnader

Det er nemleg Ringeriksbanen som har mest samfunnsnytte av at utbygginga held fram som eit fellesprosjekt, fordi dei kostnadsmessige synergiane mellom bane og veg er størst for banen. Nye Veier seier at Ringeriksporteføljen er godt tilrettelagt for å oppnå synergiar gjennom eit fellesprosjekt. Dersom bygginga av Ringeriksbanen blir utsett til eit seinare tidspunkt, og E16 blir bygd aleine, vil det ifølge Nye Veier medføre store, ekstra kostnader.

Les også
Nygård meiner det er lite å spare på å bygge veg og bane saman - no krev ordførarar at han legg fram tal

Men det stoppar ikkje der. Ei delt løysing vil også ha andre store ulemper.

Ei delt utbygging vil skape betydeleg usikkerheit om både tidspunkt og omfang av framtidig arealbehov i det aktuelle utbyggingsområdet. Fordi bygging av jernbanen då vil måtte skje tett på ein svært trafikkert veg med både bruer og tunnelar, og fordi deler av området vil ha krevjande tilgjenge, meiner Nye Veier at utbyggingsrisikoen vil auke.

Artikkelen held fram under annonsen.

Bygging i 20 år

Det blir også peikt på at ei delt løysing vil føre til svært negative konsekvensar for lokalmiljøet og befolkninga fordi det blir to byggeperiodar som vil vare i heile 20 år, dobbelt så lenge som dagens plan.

Ut frå dette meiner Nye Veier at ei felles bygging av bane og veg er mest lønsam. Selskapet konkluderer med å ikkje tilrå alternativet Samferdselsdepartementet bad dei om ein gjennomgang av, nemleg E16 som eit reint vegprosjekt.

Her er Jon-Ivar Nygårds kommentar til saka

«Situasjonen i Europa med energikrise og krig, samt fare for overoppheting i norsk økonomi med stigende rente og økte kostander har konsekvenser for samferdselsbudsjettet. Det økonomiske handlingsrommet i dag og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg i årene fremover, gjør det umulig å starte opp et så stort prosjekt som Fellesprosjektet er og samtidig sikre en ansvarlig profil på samferdselsbudsjettet i årene fremover. Dersom regjeringen hadde foreslått å videreføre Fellesprosjektet i 2023, ville det lagt store føringer for handlingsrommet i budsjettet i lang tid og sannsynligvis ført til at andre prosjekter og tilbudsforbedringer måtte vike. Det er ikke startet opp noen store prosjekter på jernbanesiden i 2023, og regjeringen vil legge frem en ny Nasjonal transportplan våren 2024.

Når Fellesprosjektet stanses, innebærer det at utvikling av vei og bane føres tilbake til Bane NOR og Nye Veiers ordinære porteføljer, slik samler vi det begrensede jernbanefaglige miljøet i Norge. De to organisasjonene skal jobbe videre med å finne de beste og mest samfunnsøkonomiske løsningene gjennom porteføljestyringssystemet gitt de endrede forutsetningene. Bane NOR og Nye veier skal gjennom å bruke porteføljeverktøyet sikre at vi utvikler de beste bane- og veiprosjektene som gir mest nytte for samfunnet. Innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har til rådighet i dag, er dette den beste fremgangsmåten vi har for å møte det regionale og nasjonale transportbehovet.

Det var i sin tid mange gode grunner til at man valgte grepet med å planlegge E16 og Ringeriksbanen som et fellesprosjekt og som statlig plan i 2015. Blant annet tilsa tidligere erfaringer med fellesprosjektet langs Dovrebanen at et fellesprosjekt kunne gi muligheter for integrering og optimalisering av løsninger, et planmessig helhetsbilde for stat og kommuner, samt noen færre praktiske utfordringer, blant annet for massehåndtering. I et miljøperspektiv vurderte man at en felles trasé og ett stort inngrep i naturen ville gi færre ulemper enn to separate store inngrep. Når Fellesprosjektet stanses, må virksomhetene gjøre vurderinger av hva det betyr for den vedtatte kommunedelplanen, samt hvordan de nevnte hensyn kan balanseres mot samfunnsøkonomisk nytte når man går videre med utviklingen av prosjektene. Arbeidet som er gjort i Nye Veier med hensyn til potensial for optimalisering knyttet til nytte og kostnad, tyder på at de rent faglige utsiktene til å utvikle et nyttig og lønnsomt veiprosjekt er gode, mens kostnadene knyttet til Ringeriksbanen gjør at jernbanen har en lengre vei å gå. Med regjeringens grep flyttes vei- og jernbaneprosjektet tilbake til porteføljene og må prioriteres opp mot andre prosjekter.»

Les også
– Kor lenge skal stortingspresidenten, folk på Ringerike, i Bærum, Hallingdal, Voss og Bergen haldast for narr?
Les også
«Jeg opplever at han her og nå, akkurat nå, skrinla Ringeriksbanen for evig og alltid»
Trond Helleland (H) har stilt nytt spørsmål til samferdselsministeren, der han ber Nygård dokumentere at fordelane med fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 har blitt mindre enn antatt.

Nye spørsmål i Stortinget

Jon-Ivar Nygård har fleire gonger blitt utfordra i Stortingets spørjetime, fyrst av Trond Helleland (H), så av Morten Wold (Frp). Helleland følgjer no opp med eit nytt skriftleg spørsmål, der han ber statsråden om dokumentasjon som viser at fordelane med fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 har blitt mindre enn antatt.

Korrespondansen mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier syner at Nygård veit meir om kostnader og ulemper enn det han hittil har opplyst om. Han har ikkje fortalt at Ringeriksbanen blir dyrare ved at fellesprosjektet blir splitta. Han har ikkje opplyst at Nye Veier har frårådd ein slik modell. Han har heller ikkje fortalt om trafikkutfordringar og at byggeperioden blir dobbel så lang og vil ha store praktiske ulemper for lokalmiljøet.

Les også
Ventar på toget som aldri kjem: – Det overraskar meg dessverre ikkje. Men ein blir jo veldig frustrert
Les også
Argumenta smuldrar bort, Jon-Ivar Nygård
Les også
Kjempar for at ikkje Ringeriksbanen blir demontert - men partia er ikkje samde om løysinga