Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil splitte bygginga av Ringeriksbanen og E16, men har ingen tal som syner at fellesprosjektet er mindre lønsamt enn antatt.

No har Nygård svara om Ringeriksbanen - har ingen tal å legge fram

Samferdselsministeren har ikkje noko tal som viser at fordelen med å bygge Ringeriksbane og E16 samla er mindre enn antatt.

Då statsbudsjettet var lagt fram, kom det som ei bombe at fellesprosjektet, berre kalla Ringeriksporteføljen, vart splitta. Ringeriksbanen blir ifølgje forslaget i statsbudsjett sendt tilbake frå det statlege utbyggingsselskapet Nye Veier AS og til Bane Nor, mens vegprosjektet blir i Nye Veier.

Les også
Nygård meiner det er lite å spare på å bygge veg og bane saman - no krev ordførarar at han legg fram tal

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård grunngav dette med at dei økonomiske fordelane ved å samla utbygginga av Ringeriksbanen og E16 i eit fellesprosjekt var små og lågare enn rekna med.

Artikkelen held fram under annonsen.

Spørsmålet har vore, og er framleis, kor «små» desse fordelane eigentleg er. I eit lesarbrev i Hallingdølen tysdag stilte ordførarar i Ringerike og Modum-regionen det same spørsmålet.

Stilte spørsmål

Få dagar etter at statsbudsjettet vart lagt fram sende Hallingdølen eit spørsmål til departementet om dette. No har svaret kome. Statssekretær Johan Vasara svarar dette på vegner av samferdselsministeren:

– Det blir i denne samanhengen ikkje vist til ein spesifikk gjennomgang, men til arbeidet NVAS (Nye Veier red. anm) har gjort med å vurdere potensialet for innsparingar gjennom optimalisering og forenkling av infrastrukturløysingane etter at dei overtok fellesprosjektet frå Bane Nor. Samfunnsøkonomisk viser det seg derimot at eit fellesprosjekt ikkje er like fordelaktig som ein hadde håpt. Før regjeringa ser på eventuelle alternativ framover er det viktig at Bane NOR og Nye Veier først får tid til å vurdere prosjekta som ein del av sine porteføljar.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har ingen tal å kome med når han hevdar at fordelane med å bygge jernbane og veg som eit fellesprosjekt er lågare enn kva som var antatt.

– Upresist

Hallingdølen har referert svaret til seniorrådgjevar Knut Arne Gurigard i Regionrådet for Hallingdal, som følgjer arbeidet med Ringeriksbanen tett. Han kommenterer det slik:

– Svaret er i beste fall upresist. Eg har aldri sett noko om kva som var «håpt» i forhold til samfunnsøkonomi. Dette må i så fall talfestast, kva krav og forventningar som er stilt frå Samferdselsdepartementet til Nye Veier når det gjeld samfunnsnytte. Samferdselsdepartementet må faktisk kunne vise til noko meir handfast enn «arbeidet som er gjort».

Seniorrådgjevar Knut Arne Gurigard i Regionrådet for Hallingdal er lite imponert over svaret til samferdselsministeren.

Korleis reagerer du elles på svaret?

– Dette er ikkje truverdig. Eg hadde trudd dei hadde noko meir å fare med, seier Knut Arne Gurigard.

Nye Veier har ingen tal

Det er Nye Veier som arbeider med Ringeriksporteføljen. Hallingdølen har spurt om selskapet har anslag over kva det vil koste viss ein splittar veg og bane, slik samferdselsministeren ønsker.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det har dei ikkje.

«Nye Veier har ikke foretatt en estimering for bygging av bare ny E16. Dette skulle være en del av forarbeidet til en utbyggingsavtale, som nå jo er utsatt. En utbyggingsavtale er avhengig av et mest mulig oppdatert estimat. Det blir ikke gjort noen ny estimering før konseptet for ny vei blir fastlagt», skriv seniorrrådgjevar Halldis Skogen i Nye Veier.

Les også
«Jeg opplever at han her og nå, akkurat nå, skrinla Ringeriksbanen for evig og alltid»

Ho legg til at det blir Bane NOR som skal estimere kostnaden for bygging av jernbanen, dersom delingen av prosjektet blir vedtatt.

Nye Veier har derimot optimalisert fellesprosjekt og kutta fleire milliardar.

«Optimaliseringsprosessen i Nye Veier førte til en reduksjon av omfang og kostnader på ca 5,8 milliarder norske 2021-kroner, inkludert mva.», skriv Halldis Skogen.

Har kosta 1,45 milliardar

Forkjemparane for Ringeriksbanen fryktar no at heile prosjektet blir sendt ut på ei ny ørkenvandring og tilbake til start. Det skjer trass i at det er brukt mykje offentlege pengar til planlegging. På toppen av dette har Ringerike kommune investert tre milliardar i offentleg infrastruktur etter å ha fått beskjed om det frå Samferdselsdepartementet i 2015.

Les også
– Kor lenge skal stortingspresidenten, folk på Ringerike, i Bærum, Hallingdal, Voss og Bergen haldast for narr?
Les også
Listhaug om Ringeriksbanen: – Eitt av prosjekta me meiner skal prioriterast

Kor mykje er brukt til planlegging av prosjektet sidan 2013?

Statssekretær Vasara svarar på vegner av statsråden at det er brukt 1,45 milliardar til planlegging av Ringeriksbanen sidan 2013.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det er uklart kor mykje Nye Veier AS har brukt etter at dei overtok fellesprosjektet, men det var løyvd 500 millionar til planlegging i 2022. Nye Veier har jobba vidare med det grunnlaget dei fekk frå Bane Nor, skriv Vasara i ein e-post.

Les også
«Love is love»: – Eg trur dei blir glade for å sjå at det er nokon som bryr seg
Les også
Sprenger kapasiteten - kritisk til meir utslepp frå hytteområdet
Les også
Hentar solvarmen inn i hytter og hus: – Eg starta bedrifta på eit gunstig tidspunkt