Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har fleire gonger sagt at fordelane med fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 er mindre enn forventa før overlevering ti Nye Veier. Det stemmer ikkje. Arkivfoto.

Hallingdølen avdekker: Forventningane til Ringeriksbanen ER innfridd

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har sagt i Stortinget at fordelane med Ringeriksbanen/E16 er mindre enn antatt. Det stemmer ikkje.

Statsråden har argumentert med nettopp det når han foreslår å stanse fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 og flytte jernbanedelen frå Nye Veier til Bane NOR. Ei oppsplitting av prosjektet fører til nye rundar i Nasjonal Transportplan og truleg også utarbeiding av nye reguleringsplanar.

Konsekvensen er at Ringeriksbanen, som ligg klar for gjennomføring, blir skuva ut i det ukjente.

Artikkelen held fram under annonsen.

Sagt i Stortinget

Samferdselsministeren har rosa Nye Veier for jobben dei har gjort med fellesprosjektet, men har ved fleire høve uttalt at fordelane med fellesprosjektet er mindre enn antatt. I Stortinget 26. oktober sa han følgjande:

«Gjennomgangen viser samtidig at fordelane med å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er mindre enn hva som ble antatt før prosjektet ble overført til Nye Veier.»

Les også
Avsløring: Nygård spurte og fekk svar - store ekstra kostnader ved å splitte veg og jernbane
Les også
Nye Veier-kutt skal ikkje ramme Ringeriksbanen: – Derfor har me sett av 250 millionar til prosjektet

I Stortinget er ministeren utfordra av blant andre Trond Helleland (H) som bad statsråden dokumentere dette.

Jon-Ivar Nygård gav skriftleg svar, men kom ikkje med nokon dokumentasjon.

La inn forventningar

Hallingdølen har studert dokumenta som låg til grunn då Nye Veier overtok fellesprosjektet sommaren 2021.

Regjeringas mål med å overføre fellesprosjektet til Nye Veier var å oppnå kostnadsreduksjonar og auke samfunnsøkonomisk lønsemd. I Nasjonal transportplan 2022–2033 var fellesprosjektet utan E16 Skaret–Høgkastet anslått å koste 35,6 mrd. kroner.

Ved overføring til Nye Veier gjorde regjeringa eitt grep til. Vegparsellen Skaret-Høgkastet, på 8,7 km, vart lagt inn i fellesprosjektet. Det er i samband med dette departementet uttrykte si forventning: Nemleg kostnadsreduksjonar slik at E16 Skaret-Høgkastet kan finansierast innanfor ramma til fellesprosjektet.

I utbyggingsavtalen punkt 2.10 står det:

Artikkelen held fram under annonsen.

«E16 Skaret-Høgkastet skal finansieres innenfor de rammene som ... er prioritert til fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss».

– Ingen andre skriftlege forventningar

Sommaren 2022 hadde Nye Veier gjort klar Ringeriksporteføljen og kutta kostnader med nærare seks milliardar kroner. Vegparsellen Skaret-Høgkastet var blitt innlemma i fellesprosjektet og innanfor kostnadsrammene, akkurat slik departementet hadde uttrykt i sine forventningar.

Les også
Legg ikkje fram dokumentasjon, men seier Ringeriksbanen blir for dyr
Les også
At Nygård er kjemisk fri for visjonar, er tydeleg. Men kan Ap og Sp leva med å vera det?

Hallingdølen har lagt fram dette for Nye Veier som kan stadfeste opplysningane.

– Skaret-Høgsetet er med i fellesprosjektet innanfor dei økonomiske rammene for prosjektet. Nye Veier har ingen andre skriftlege forventningar enn det som er uttrykt i avtalen med departementet, seier utbyggingsdirektør Morten Klokkersveen i Nye Veier.

I sterk kontrast

Dette står i sterk kontrast til det samferdselsministeren har uttalt i Stortinget, at fordelane er mindre enn antatt før overlevering til Nye Veier. Dokumentasjonen syner at departementet sine forventningar ved overlevering til Nye Veier er innfridd.

Hallingdølen har sendt heile artikkelen til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og bede om kommentar. Dette er kommentaren hans:

– Etter at fellesprosjektet ble overført til Nye Veier AS, har selskapet jobbet godt med å identifisere potensial for kostnadsreduksjoner både for vei og bane. Fremdeles er imidlertid kostnadsestimatet for fellesprosjektet svært høyt. Dagens økonomiske rammer gir ikke rom til en investering som vil beslaglegge så stor andel av samferdselsbudsjettet i mange år fremover. Det er ikke realistisk å se for seg at de to prosjektene bygges ut samtidig slik som situasjonen er nå, og slik vi tror den vil være også på litt sikt. Kostnadene ved samtidig utbygging er svært store, og vil gjøre det tilnærmet umulig å finne handlingsrom til andre viktige samferdselsprosjekter.

Les også
Skeptiske til nyoppretta stilling:– Eg er redd personen kjem til å sveve rundt på konferansar
Les også
«Full vigør« i nystarta selskap: – Me har tru på at dette vil skape arbeidsplassar
Les også
Bjella stod fram som ein crooner i raud silkedress