annonse

Nettannonsar

Val av annonseformat må sjåast i samanheng med målsetjinga for kampanjen. Store format er svært godt eigna til salsutløysande kampanjar over ein kortare tidsperiode. Du oppnår høg merksemd, moglegheit for meir innhald og større kreativ fridom i utforming av annonsa.

Dei mindre formata eignar seg godt til langsiktig profilering, og som traffikgenerator til di nettside over tid.

Kombinerar du nettannonse med andre annonsekanalar i Hallingdølen aukar effekten og merksemda annonsane gir.

Ta kontakt med vår marknadsavdeling for prisar og anna informasjon.

Kjell Olav Braathen Tlf: 32 08 65 47 kob@hallingdolen.no
Bjørn Åke Økland Tlf: 32 08 65 10 bao@hallingdolen.no

 

Teknisk informasjon nett

Filformat
Image: JPG/JEPG eller GIF.
Rich media: SWF, HTML eller Redirect TAG

URL som annonsa skal linkast til må vera vedlagt.
Ved flash-/ html-annonsar må det leggjast til rette for at linken kan opnast i nytt vindauge.
Filnamna må innehalde formatet for fila i filnamnet.
Filnamnet må ikkje innehalde store bokstavar, mellomrom, teikn eller bokstavane æ, ø og å.
Ved bruk av flash-annonsar MÅ det alltid leggjast  ved ei Fallback-annonse(.gif eller .jpg) slik at brukarane som ikkje har flash-spelar eller har ein eldre flash-spelar også får opp ei annonse.

Materiellfrist
Nettannonsar Hallingdølen skal lage, har materiallfrist 3 dagar før innrykk.
Spesialkonsept (expanding banners, lokal tilpassing, feed av film etc) har 5 virkedagars frist.
Ferdige nettannonsar må me ha mottatt innan kl. 10.00 2 dagar før innrykk.

Tillatt filstorleik

ToppLeft 205x150 px 25 kB
ToppBanner 768x150 px 50 kB
Logostripe 180x70 px 20 kB
Plakat 468x400 px 90 kB
Banner 468x60 px 25 kB
HD-spot 303x70 px 35 kB
Stolpeknapp 180x70 px 20 kB
Stolpeknapp stor 180x150 px 30 kB
Stolpe Skyskraper 180x500 px 45 kB
Bunnbanner 980x150 px 80 kB

Lyd
Lyd er berre tillatt når lesaren/brukaren sjølv må aktivisera lyden med klikk.  Kvart enkelt tilfelle må godkjennast spesielt.  Annonsa må vera merka med eit lydsymbol. Me tek atterhald om å kunne nekte enkelte lydar.

Feed
Ei fil som loades ved mouseover er kun tillatt dersom fila er på max 100kb. Tyngre filer må godkjennast på førehand og me forbeheld oss retten til å avvise. Kvart enkelt tilfelle ved loading av filer må avtalast på førehand. Film som skal kjøyrast gjennom mediaspelar må avtalast på førehand.

clickTAG
Clicktag gjer det mogleg å registrere antall klikk på ei annonse. Koden blir lagt til som ein action for ein knapp. Ein nyttar følgjande kode:

on (release) { getURL(_root.clickTAG, “_blank”); }


Annonsesystemet til Hallingdølen.no støttar opp til 10 clickTAG. Desse er

clickTAG clickTAG1 clickTAG2 ... clickTAG9